POLITICA GDPR

Solicitare Acord ?i Informare generală cu privire la politica GDPR( politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal)

Vă mul?umim pentru faptul ca manifestati interes serviciilor ?i produselor SC Revers SRL , prin Luxury Anys Store. Pentru SC Revers SRL prin Luxury Anys Store, având în vedere rela?ia pe care o vom construi cu Dvs., este foarte important să protejam datele cu caracter personal pe care ni le furniza?i. În aceia?i măsură Confiden?ialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Cine suntem?

SC Revers SRL este o societate cu răspundere Limitata, cu sediul în Constanta, str. Lt Economu , nr. 30, jud. Constanta, înregistrată la ORC sub nr. J13/2082/1997 având CUI RO9777362, societate cu o experien?a comercială de peste 20 ani.
.

Ce date prelucrăm?

În vederea livrării bunurilor ?i serviciilor comandate, confirmării Comenzii, informării Dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de răspunsuri la reclama?iile plasate, evaluării bunurilor ?i serviciilor oferite, precum ?i a exercitării unor activită?i comerciale, de promovare a bunurilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de pia?ă, statistică, monitorizare a vânzărilor ?i comportamentului de cumpărare a Clien?ilor, activită?i administrative ?i de media, sunte?i de acord să ne pune?i la dispozi?ie  următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon, parola acces cont site. Vă rugăm să nu ne furniza?i alte date cu caracter personal decât cele neaparat necesare scopului precizat în această politică.

Care este rolul, scopul ?i fundamentul juridic al prelucrării?

Vrem sa va comunicam faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consim?ământului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protec?ia Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul.
Situa?iile în care SC Revers SRL prin Luxury Anys Store va colecta ?i prelucra datele Dvs. cu caracter personal ?i scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1. Înregistrare cont pe site-ul www.luxuryanis.ro
Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are scopul principal de a acorda posibilitatea creării unui cont de utilizator, prin intermediul/accesarea căruia ve?i avea acces la contul de client si la istoricul comenzilor aferent contului. Deasemenea, unele din aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră ?i Dvs., în calitate de client, precum ?i pentru transmiterea către Dvs. a ofertelor promo?ionale, în mod ocazional.
De asemenea, în timpul utilizării platformei luxuryanis sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor Dvs., respectiv: pagini vizualizate, produse vizualizate si comandate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diver?i furnizori de servicii de analize ?i statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Magazinul nostru va func?iona pe platforma WordPress , in acest sens vor exista anumite informa?ii pe care partenerul nostru le va colecta, plus alte aplica?ii instalate prin intermediul platformei WordPress , aplica?ii cu rolul de a îmbunătă?ii activitatea pe care magazinul nostru o întreprinde in raport cu dumneavoastră, clien?ii magazinului.
Toate aceste informa?ii colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm ?i îmbunătă?im func?ionarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experien?ă cât mai plăcută cu ocazia utilizării acesteia.

2. Abonarea dumneavoastră  la Newsletter;
Rolul ?i scopul prelucrarii datelor cu caracter personal în acest caz este cel de a în?tiin?a ?i a vă pune la curent, deasemenea informa despre produsele noastre ?i evenimentele organizate de noi, activită?i de marketing direct ?i publicitate;

Cine sunt cei care au acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cuno?tin?ă că, pentru func?ionarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (?persoane împuternicite de operator?), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu men?iunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus men?iona?i ?i datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

a. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;

b. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;

c. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

d. Servicii de curierat/po?tă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

e. Servicii de  SMS – numărul de telefon;

f.  Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;

g. Servicii de contabilitate ? nume, prenume, adresă;

h. Servicii juridice ? nume, prenume, adresă;

Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării rela?iilor contractuale cu Dvs., precum ?i ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescrip?ie, durată care poate încetată prin încetarea raporturilor contractuale dintre dumneavastră ?i compania noastră, fie prin cererea dumneavoastră, sau prin În?tiin?are din partea noastră , din cvarii motive.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, ave?i următoarele drepturi:

1- dreptul de a avea acces la date ? ave?i dreptul de a ob?ine din partea SC Revers SRL, Luxury Anys Store un accept că se prelucrează ?i nu date cu caracter personal care vă privesc, precum ?i acces la datele respective; totodată, pute?i ob?ine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societă?ii noastre ?i care fac obiectul prelucrării;

2- dreptul la rectificare ? ave?i dreptul de a solicita ?i ob?ine rectificarea de către SC Revers SRL, Luxury Anys Store,  a datelor cu caracter personal incorecte ?i inexacte, precum ?i dreptul de a ob?ine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; SC Revers SRL SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate ?i vă va informa cu privire la ace?ti destinatari, dacă ve?i solicita acest lucru;

3- dreptul la ?tergerea datelor ? ave?i dreptul de a ob?ine din partea SC Revers SRL ?tergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SC Revers SRL, Luxury Anys Store, are obliga?ia de a ?terge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrage?i consim?ământul pe baza căruia are loc prelucrarea ?i nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opune?i prelucrării ?i nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce prive?te prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale ce revine SC Revers SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legisla?iei române; SC Revers SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ?tergere a acestora, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate ?i vă va informa cu privire la ace?ti destinatari, dacă ve?i solicita acest lucru;

4- dreptul la restric?ionarea prelucrării ? ave?i dreptul de a ob?ine din partea SC Revers SRL,
Luxury Anys Store restric?ionarea prelucrării în cazul în care vă afla?i într-unul din următoarele cazuri: (i) contesta?i exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite SC Revers SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opune?i ?tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restric?ionarea utilizării lor; (iii) SC Revers SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicita?i pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instan?ă; sau (iv) v-a?i opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SC Revers SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; SC Revers SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restric?ionare a prelucrării, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate ?i vă va informa cu privire la ace?ti destinatari, dacă ve?i solicita acest lucru;

5- dreptul la portabilitatea datelor ? ave?i dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SC Revers SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent ?i care poate fi citit automat ?i de a transmite aceste date altui operator, în anumite condi?ii; în exercitarea acestui drept, ave?i dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SC Revers SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

6- dreptul la opozi?ie ? ave?i dreptul de a vă opune, din motive legate de situa?ia particulară în care vă afla?i, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispozi?ii;

7- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

8- dreptul de a depune o plângere în fa?a Autorită?ii Na?ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

9- dreptul de a vă retrage consim?ământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SC Revers SRL pe baza consim?ământului înainte de retragerea acestuia.

Care este modalitatea prin care ave?i acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-a?i transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le ave?i, ne pute?i contacta la adresa de mail: [email protected], [email protected], sau la tel 0724855811, 0799969559

SC Revers SRL vă va pune la dispozi?ie informa?iile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excep?ia cazului în care solicita?i un alt format.

Informa?iile furnizate, precum ?i orice comunicare ?i măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de SC Revers SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SC Revers SRL poate:

a. ori să perceapă o taxă rezonabila, ?inând cont de costurile administrative pentru furnizarea informa?iilor sau a comunicării sau pentru rezolvarea măsurilor solicitate;

b. ori să refuze să dea curs cererii.

Dorim sa va comunicam faptul că prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de SC Revers  SRL, conform prezentei Politici GDPR( Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal).

Vă mul?umim frumos!

Revers SRL Constan?a, RomâniaL

LuxuryAnys Store

Responsabil politica GDPR – Co?eru Ionu? ( tel +40724855811)

Email [email protected], [email protected]